Modern Traditional Chinese Medicine Back to the query page

    Key words include liver disease Article

1 Study on Performance Evaluation of Chinese Medicine Patient Reporting Outcome Scale for Nonalcoholic Fatty Liver Disease
CHEN Rui - lin 11,2, SHEN Qing - yan 1,2, NIU Ke - min 1,2, YANG Zhong - ting 1,2, YIN Xiu - wen 1,2, LI Xue 1,2, ZHOU Tao 1 202101 [1014][Abstract](1138)[pdf 1460KB](385)
2 Analysis of Zhang Xichuns Treatment of Liver Disease from Spleen and Stomach
Xu Xinyu Xu Jiaxiang Yan Lei Xu Zhiyuan Li Feng 201805 [7881][Abstract](2800)[pdf 1507KB](701)